Meertaligheid en inclusiviteit

Zaterdag 23 november

10.30 u. - Cynthia Groff (MP.L00.223)

Thuis in Taal: In gesprek met meertalige ouders

In een gemiddelde peuter of kleutergroep in Nederland bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om hun taalvaardigheid. Deze zijn voor een deel te verklaren vanuit verschillen in de thuisomgeving. Aandacht van leraren voor het aansluiten bij de thuistaalomgeving van leerlingen is een belangrijk aanknopingspunt voor goed taalonderwijs. Toch zijn leraren zijn zich er niet altijd van bewust dat zij een rol kunnen spelen in het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen door hun ouders te ondersteunen en hoe zij dat op een effectieve manier kunnen doen. Vooral de samenwerking met meertalige gezinnen levert veel vragen op. Vanuit die achtergrond is de aanpak Thuis in Taal ontwikkeld, die leraren helpt om de samenwerking aan te gaan met ouders met ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen en de inzet van thuistalen bevordert. Tijdens de deelsessie op de conferentie delen we de eerste kwalitatieve bevindingen van onderzoek naar een nieuwe vorm van thuisondersteuning en de effecten daarvan op de ontwikkeling van de rolpercepties van ouders. In de discussie gaan we in op de vraag hoe deze resultaten inzichten kunnen bieden aan professionals voor een taalbewuste samenwerking met ouders.

12.00 u. - Heleen Rijckaert & Steven Delarue (MP.L00.223)

OKAN/ISK en daarna…

In juni 2023 bracht het Algemeen Secretariaat van de Taalunie de adviestekst "OKAN/ISK en daarna" uit over de doorstroom van OKAN- en ISK-leerlingen naar het vervolgonderwijs. In de adviestekst worden uitdagingen die leerlingen en scholen ervaren beschreven en op basis daarvan een aantal aanbevelingen en acties geformuleerd. Er komen ook goede praktijkvoorbeelden aan bod die inspiratie kunnen bieden voor beleid en praktijk. Voor het maken van de adviestekst gingen we in gesprek met diverse scholen in Nederland en Vlaanderen, zowel in het nieuwkomers- als in het vervolgonderwijs. Tijdens de presentatie lichten we de inhoud van de adviestekst toe en gaan we in op de geformuleerde uitdagingen, aanbevelingen en acties. Vervolgens gaan we graag in gesprek met de aanwezigen over hun ervaringen met nieuwkomers in het secundair/voortgezet onderwijs

13.00 u. - Johanna van der Borden & Mieke Lafleur (MP.L00.223)

Didactisch handelen in de meertalige klas

Onlangs hebben wij bij het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs Didactisch handelen in de meertalige klas. Handleiding voor studenten en docenten Nederlands (2022) gepubliceerd. In deze handleiding maken we steeds een verbinding met de didactische principes van meertaligheid en met de didactiek Nederlands. Er wordt beschreven hoe je in diverse fasen van de les Nederlands de thuistaal functioneel kunt inzetten en dit wordt zichtbaar gemaakt in voorbeeldlessen.Tijdens de workshop lichten wij de didactische principes van meertaligheid, TVO en NT2 toe en laten we zien hoe deze geïntegreerd kunnen worden ingezet in de les Nederlands. Deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met een les Nederlands in meertalige klassen van het vo of het mbo en passen daarin deze geïntegreerde aanpak toe. Na afloop bespreken we de resultaten en inzichten.

Een workshop met interessante informatie en handvatten voor (aankomende) docenten Nederlands!