Middelbaar beroepsonderwijs/ BSO TSO

Vrijdag 22 november

13.15 u. - Meike Korpershoek en Monica Koster (MP.L00.112)

Feedback geven op schrijfproducten

Voor goed schrijfonderwijs is effectieve feedback een voorwaarde, omdat dit voor de schrijver inzichtelijk maakt hoe hij heeft gepresteerd en hoe hij zijn tekst kan verbeteren. In deze bijdrage bespreken we in vogelvlucht enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten over goede feedback: Op welk moment tijdens het schrijfproces geef je feedback? Waar geef je feedback op? En hoe verwoord je deze zo goed mogelijk, zodat de schrijver ook daadwerkelijk iets met de feedback doet? We presenteren een concreet stappenplan dat je bij de hand kunt houden tijdens het geven van feedback. Met dit stappenplan zullen we tijdens de workshop met elkaar een tekst beoordelen.

14.15 u. - Martine Gijsel & Annemarie Groot (MP.L00.112)

Taalontwikkeling stimuleren in het mbo: de impact van interventies in beroepsgerichte vakken

De focus van taalonderwijs in het mbo is verschoven van algemeen belang van duurzame taalverwerving voor studiesucces en beroepsvoorbereiding
naar instrumentele toetsvoorbereiding. Taalgericht beroepsonderwijs, waarin docenten van de beroepsgerichte vakken de taalvaardigheid van hun
studenten expliciet en integratief bevorderen, kan uitkomst bieden. Deze studie had tot doel om binnen een grote mbo-instelling te onderzoeken welke
interventies docenten gezamenlijk ontwikkelen om taalgericht beroepsonderwijs van de grond te krijgen. Ook is de impact op de lessen, docenten en de studenten nagegaan. Uit de resultaten komt naar voren dat er grote verschillen tussen colleges zijn
in het ontwerp van de interventie en de mogelijkheden die zij zien om taal- en vakdocenten samen op te laten trekken. Ook de mate waarin de interventies
succesvol zijn uitgevoerd, verschilt. Ervaren successen bleken sterk afhankelijk van motivatie en urgentiebesef van betrokken docenten. Sommige (vak)docenten gaven aan dat zij zich door hun rol in de uitvoering van de interventie bewuster zijn geworden van de waarde van aandacht voor taal in hun lessen. Daarnaast gaf een aantal docenten aan dat er een veiliger leerklimaat was ontstaan. De bevindingen van deze studie biedt
aanknopingspunten ten aanzien van bevorderende en belemmerende factoren om taalgericht beroepsonderwijs van de grond te krijgen.

15.45 u. - Meghan Rens (MP.L00.112)

Succesvolle doorstroom entree-niveau 2

Wat hebben anderstalige studenten (NT2) nodig om succesvol te kunnen doorstromen naar mbo-2 niveau? Hoe kun je ervoor zorgen dat zij zowel de taal als de vakinhoud goed tot zich kunnen nemen en die gewilde startkwalificatie te behalen? Wat kun je doen om voortijdig schoolverlaten van deze groep studenten te voorkomen? Het zijn vragen waar meer roc’s in Nederland zich mee bezighouden.

Het zijn vragen waar een team van enthousiaste en betrokken docenten van het Deltion College mee aan de slag is gegaan. Zo hebben ze o.a. een doorstroomklas opgezet. De anderstalige studenten volden extra taallessen, en werkten aan hun reken- en studievaardigheden. Gedurende dit traject voerde ECBO een monitoronderzoek uit en stelde enkele succesfactoren vast voor deze aanpak.

Tijdens deze sessie presenteren we de belangrijkste ervaringen met de uitvoering van de doorstroomklas. Vervolgens gaan we met deelnemers in gesprek over succesfactoren en andere initiatieven voor de succesvolle doorstroom van entreestudenten met een NT2-achtergrond.

16.45 u. - Liza Graumans & Wilma van der Westen (MP.L00.112)

Opleidingsspecifiek taalbeleid onder de paraplu van taalbeleid vanuit een meertalig perspectief

Bij Rijn IJssel wordt ROC-breed taalbeleid ontwikkeld. In het aanloopjaar van een driejarig project voor de vormgeving en implementatie van ROC-breed taalbeleid met opleidingsspecifieke uitwerkingen heeft er een pilot gedraaid bij twee opleidingen Veiligheid, een mbo2- en een mbo3-opleiding om een werkbaar format te ontwikkelen om opleidingsspecifiek taalbeleid vorm te geven én te implementeren. We hebben zo praktisch mogelijk ingestoken. Taalontwikkeling start immers in de lessen zelf. Maar toch bleef het een forse zoektocht om de docenten anders te laten lesgeven en hen de studenten de regie te geven voor hun taalontwikkeling. Via focusgroepgesprekken is de inbreng van studenten opgehaald en hebben we gemeten wat zij merken in de lessen. Niet alleen de docenten ook de studenten zijn zich bewust geworden van het belang van taalvaardigheidsontwikkeling in hun beroepsopleiding. Het format, de weg erheen en de resultaten presenteren we graag aan het HSN-publiek.