Middelbaar beroepsonderwijs/ BSO TSO

Vrijdag 22 november

13.15 u. - Wouter Braet (3.03)

AI in het onderwijs: didactische ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten

Deze sessie zal uit 2 luiken bestaan: In het eerste deel zal de focus gelegd worden op hoe AI (Gemini, ChatGPT en dergelijke) op een productieve en constructieve manier kan ingezet worden om leerlingen kwaliteitsbewuster te laten omgaan met hun werk, zonder dat daarbij moet ingeboet worden aan creativiteit en denkkracht. In het tweede deel zal er dieper ingegaan worden op hoe leerkrachten AI kunnen gebruiken als instrument om hun eigen werklast te verminderen en om op maat gemaakt materiaal te maken in plaats van uren het internet af te schuimen naar teksten voor bijvoorbeeld lees- en luistervaardigheid. Aan het einde van de sessie krijgen de deelnemers nog de mogelijkheid om vragen te stellen.

14.15 u. - Liza Graumans & Wilma van der Westen (3.03)

Opleidingsspecifiek taalbeleid in beroepsonderwijs vanuit een meertalig perspectief: de weg erheen, het format en het resultaat

In het kader van de ontwikkeling naar ROC-breed taalbeleid vanuit een meertalig perspectief hebben Liza Graumans en Wilma van der Westen een tweejarige pilot (2022 tot 2024) gedraaid bij twee opleidingen Veiligheid (een mbo2- en mbo3), met een tweeledig doel: ontwikkeling van een werkbaar format dat andere opleidingen kunnen inzetten, en het opleidingsspecifieke taalbeleid ven deze opleidingen.

Uniek is dat we praktisch hebben ingestoken én dat we het proces van vormgeving en implementatie hebben laten samenvallen. Praktisch door de inzet  op daadwerkelijke onderwijsverandering met steeds de volgende les in het vizier. Taalontwikkeling van studenten start immers ook in de lessen. Er ligt nu een taalbeleid dat bewezen gedragen wordt door het team (ook al is het pas aan het eind van de twee jaar op papier gezet) en al grotendeels uitgevoerd wordt, We presenteren op HSN de twee opbrengsten van de pilot: (1) het format en de weg erheen en (2) het taalbeleid zelf.

In het format is het samenspel van de verschillende componenten zichtbaar. We laten vervolgens zien wat van invloed is geweest op het verloop van de weg naar een taalbeleid: waardoor ontstond na een weerbarstig begin steeds meer koers en vaart? Aan de hand van tussentijdse metingen (uitspraken van PLG-leden, de andere docenten en studenten) laten we zien hoe met name de studentfocusgesprekken en de onderlinge lesbezoeken als vliegwiel hebben gewerkt. De PLG-leden zijn in de terugkoppeling in teambijeenkomsten in geslaagd hun collega’s te enthousiasmeren en mee te krijgen om zelf anders te gaan lesgeven.

We sluiten af met een inkijkje in het taalbeleid zelf: hoe ziet dat eruit, wat is er bereikt en wat zijn de ontwikkelpunten voor het komende jaar en hoe hebben we het taalbeleid geborgd in de reguliere onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg. Nu is het team aan zet om met de ontwikkelpunten aan de slag te gaan en zorgen de teamleider en de beleidsmedewerker kwaliteitszorg voor de middelen, monitoring van de onderwijsontwikkeling en vastlegging van de (tussentijdse) opbrengsten en nieuwe ontwikkelpunten. Taalbeleid is nooit af.

15.45 u. - Patricia Van de Velde & Mathieu De Boever (3.03)

Slimme aanpak voor ontwikkeling lesmateriaal PAV

Nieuwsgierig naar hoe we in onze professionele leergemeenschap voor PAV-leraren samen kwaliteitsvol lesmateriaal ontwikkelen? We leggen nadruk op het produceren van materiaal voor de B-stroom en arbeidsmarktfinaliteit, zodat leerlingen effectief kunnen leren in de klas. Onze aanpak omvat zowel thematische als projectmatige benaderingen, waarbij we levensechte contexten integreren en het vak verbinden met toekomstige beroepspraktijken. We bevorderen zelfregulerend leren wat resulteert in een verbeterd leerrendement en - motivatie zoals onderzoek heeft aangetoond bij PAV-docenten en praktijkvakken.

16.45 u. - Annetta de Vries-Tabak en Annemiek Evers-Wermink (3.03)

Vrij lezen: een succesvolle opstap naar leesplezier

De meeste studenten op het Deltion College in Zwolle worstelen aanvankelijk met het daadwerkelijk gaan lezen tijdens het lesonderdeel Vrij lezen. Dit komt vaak doordat ze niet weten welk boek ze moeten kiezen, maar ook omdat ze zich slecht kunnen concentreren. Er is daardoor weinig leesmotivatie.

 

Door een aantal interventies toe te passen bij het Vrij lezen, hebben wij, twee docenten Nederlands, gemerkt dat studenten toch gemotiveerd raken om te lezen. En gaandeweg ook steeds meer plezier krijgen in het lezen.

Annetta de Vries-Tabak deed een afstudeeronderzoek naar succesfactoren voor Vrij lezen en paste de uitkomsten de afgelopen twee schooljaren toe in haar lespraktijk.
Annemiek Wermink-Evers experimenteerde met diverse werkvormen in haar klassen rondom leesbevordering. Vanuit de wetenschappelijke bevindingen èn de mbo-praktijk hebben deze twee docenten Nederlands een lessenserie van vier lessen ontwikkeld, gebaseerd op de eerste twee fasen van de Leescyclus; Inspireren en het Kiezen van het boek staan hierin centraal. Daarnaast hebben Annetta en Annemiek een Handleiding Vrij Lezen geschreven. Hierin staan o.a. praktische tips, werkvormen en diverse opdrachten waar de docent met zijn studenten direct mee aan de slag kan. Kortom, met Vrij lezen een succesvolle opstap naar leesplezier.