Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

HSN en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. HSN en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

HSN is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien HSN gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat HSN of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en HSN is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

U heeft zich ingeschreven voor een activiteit of de nieuwsbrief van het HSN Conferentie Onderwijs Nederlands. U hebt hiervoor gegevens verstrekt, zoals uw e-mailadres. Door in te schrijven voor een activiteit of de nieuwsbrief, geeft u te kennen interesse te hebben in de activiteiten en publicaties van het HSN. HSN gebruikt de verzamelde e-mailadressen alleen om u verder te informeren over de activiteiten van HSN en voor het verzenden van nieuwsbrieven We leveren geen data aan derden.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van berichten over de activiteiten van HSN en/of de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@hsnconferentie.org .

De data worden bewaard in de digitale database van het programma dat de nieuwsbrief verstuurt; de voorzitter, de secretaris en de redacteur van de nieuwsbrief bewaren een back-upversie van de verzendlijst.

De Privacywet

De Privacywet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zij bevat zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf.

 

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – voor de burger (van toepassing vanaf 25 mei 2018)
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – professioneel (van toepassing vanaf 25 mei 2018)
  • De Gegevensbeschermingsautoriteit (België) opgericht volgens de wet van 3 december 2017